clock menu more-arrow no yes mobile

Shima Sushi Bar

4429 Wallingford Ave N, Seattle, WA 98103

(206) 855-9400

shimasushibar