clock menu more-arrow no yes

Shiro's

2401 2nd Avenue, Seattle, WA 98121

206 443 9844