clock menu more-arrow no yes

Shorty's

2316 2nd Avenue, , WA 98121

(206) 441-5449