clock menu more-arrow no yes mobile

Moshi Moshi Sushi

5324 Ballard Ave NW, Seattle, WA 98107

(206) 971-7424