clock menu more-arrow no yes

Xi'an Noodles

5259 University Way, , WA 98105

(206) 522-8888