clock menu more-arrow no yes mobile

Kizuki Ramen and Izakaya (Southcenter)

Westfield Southcenter Shopping Mall 2800, Tukwila, WA 98188

(206) 913-2360

kizukiramen