clock menu more-arrow no yes

Ikina Sushi

918 E Pike St., Seattle, WA 98122

(206) 453-4441