clock menu more-arrow no yes mobile

Bistro Shirlee

3600 Northeast 45th Street, , WA 98105

(206) 775-7050