clock menu more-arrow no yes mobile

Shiro's Sushi

2401 2nd Avenue, , WA 98121

(206) 443-9844